Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân !

Theo luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân và thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 thì quy định những người như sau phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm: 

quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: