Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Biểu thuế lũy tiến tính thuế thu nhập cá nhân

Sau khi đã trừ đi tất cả các khoản thu nhập miễn + giảm thuế thì phần thu nhập còn lại áp dụng theo biểu thuế sau: 


Previous Post
Next Post

0 nhận xét: