Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Gán code lệnh VBA hay đoạn code Macro vào nút Shapes

Tạo nút shapes bạn vào tab Insert chọn biểu tượng shapses :


Trong bài viết này tôi chọn shapes Rounded Rectangle :

Sau đó bạn giữ chuột trái di chuyển chuột tạo một hình chữ nhật bo tròn 4 góc như hình dưới :
Di chuyên trỏ chuột vào bên trong hình chữ nhật và click chuột phải :

  Chọn Assign Macro :


Click chọn ghisonhatkychung1 chọn ok bạn đã hoàn tất việc Gán code lệnh VBA hay đoạn code Macro vào nút Shapes  sau đó click chuột ra ô Excel bất kỳ mất khung bao quang nút shapes khi này bạn nhất vào nút Shapes tập lệnh sẽ được thực thi. 
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: