Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Gán code lệnh VBA hay đoạn code Macro vào nút Shapes

Tạo nút shapes bạn vào tab Insert chọn biểu tượng shapses :


Trong bài viết này tôi chọn shapes Rounded Rectangle :

Sau đó bạn giữ chuột trái di chuyển chuột tạo một hình chữ nhật bo tròn 4 góc như hình dưới :
Di chuyên trỏ chuột vào bên trong hình chữ nhật và click chuột phải :

  Chọn Assign Macro :


Click chọn ghisonhatkychung1 chọn ok bạn đã hoàn tất việc Gán code lệnh VBA hay đoạn code Macro vào nút Shapes  sau đó click chuột ra ô Excel bất kỳ mất khung bao quang nút shapes khi này bạn nhất vào nút Shapes tập lệnh sẽ được thực thi. 

Related Post

Gán code lệnh VBA hay đoạn code Macro vào nút Shapes
4/ 5
Oleh