Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Hướng dẫn tạo form đối tượng khách hàng

Hướng dẫn tạo Form đối tượng :


Để tạo Form đối tượng như trên :

Bước 1 : Tạo Combobox "Cbo_makhach" :


-----chèn đoạn code sau cho  Combobox "Cbo_makhach" ----

Private Sub Cbo_makhach_Change()
On Error Resume Next

Dim NKC1 As Worksheet
Set NKC1 = Sheets("NKC1")
Dim DSKH As Worksheet
Set DSKH = Sheets("DSKH1")

Dim sosachcotA As Range
Set sosachcotA = DSKH.Range("a50:a65536")

sodongso = Application.WorksheetFunction.CountA(sosachcotA)
r_dau = 50
r_cuoi = 50 + sodongso + 1

For i = r_dau + 1 To r_cuoi - 1
GIATRI = Application.Find(UCase(Cbo_makhach.Value), UCase(DSKH.Range("c" & i).Value))
L_IDX = i - r_dau
If IsError(GIATRI) = False Then

Range("f" & HS_donghientai).Value = UCase(DSKH.Range("B" & i).Value)
Range("g" & HS_donghientai).Value = DSKH.Range("c" & i).Value


Lst_makhach.ListIndex = L_IDX
Exit For
End If
Next
-----Kết thúc chèn đoạn code sau cho  Combobox "Cbo_makhach" ----

Bước 2 : Tạo Command "cmd_makhachke" - tên hiển thị "Mã khách kế" :


-----chèn đoạn code sau cho  Command "cmd_makhachke" ----

Private Sub cmd_makhachke_Click()
On Error Resume Next

Trido = Lst_makhach.Column(0) 'LST.Column(1)
TRIDO_01 = Lst_makhach.Column(1)

Dim NKC1 As Worksheet
Set NKC1 = Sheets("NKC1")
Dim DSKH As Worksheet
Set DSKH = Sheets("DSKH1")

Dim sosachcotA As Range
Set sosachcotA = DSKH.Range("a50:a65536")

sodongso = Application.WorksheetFunction.CountA(sosachcotA)
r_dau = 50
r_cuoi = 50 + sodongso + 1

Dim Vungdo As Range
Set Vungdo = DSKH.Range("B" & r_dau & ":" & "B" & r_cuoi)


vitrido = Application.Match(Trido, Vungdo, 0)
For i = r_dau + vitrido To r_cuoi - 1

GIATRI = Application.Find(UCase(Cbo_makhach.Value), UCase(DSKH.Range("C" & i).Value))
L_IDX = i - r_dau
If IsError(GIATRI) = False Then
Lst_makhach.ListIndex = L_IDX
Exit For
End If
Next
If i = r_cuoi Then
For i = r_dau + 1 To r_cuoi - 1
GIATRI = Application.Find(UCase(Cbo_makhach.Value), UCase(DSKH.Range("C" & i).Value))
L_IDX = i - r_dau
If IsError(GIATRI) = False Then
Lst_makhach.ListIndex = L_IDX
Exit For
End If
Next
End If
End Sub

-----Kết thúc chèn đoạn code sau cho  Command "cmd_makhachke" ----

Bước 3 : Tạo Command "cmd_thoat" - tên hiển thị "Thoát" :


-----chèn đoạn code sau cho  Command "cmd_thoat" ----

Private Sub cmd_thoat_Click()
Unload Me
End Sub
-----Kết thúc chèn đoạn code sau cho  Command "cmd_thoat" ----

Bước 4 : Tạo ListBox "Lst_makhach"  :-----Chèn đoạn code sau cho  Command "Lst_makhach" ----

Private Sub Lst_makhach_Click()

Dim NKC1 As Worksheet
Set NKC1 = Sheets("NKC1")
Dim DSKH As Worksheet
Set DSKH = Sheets("DSKH1")

Dim sosachcotA As Range
Set sosachcotA = DSKH.Range("a50:a65536")

sodongso = Application.WorksheetFunction.CountA(sosachcotA)
r_dau = 50
r_cuoi = 50 + sodongso + 1

L_IDX = Lst_makhach.ListIndex
i = L_IDX + r_dau

Range("f" & HS_donghientai).Value = UCase(DSKH.Range("B" & i).Value)
Range("g" & HS_donghientai).Value = DSKH.Range("c" & i).Value

End Sub

-----Kết thúc chèn đoạn code sau cho  Command "Lst_makhach" ----

Code chèn cho form :
Private Sub UserForm_Initialize()<br />
Cbo_makhach.SetFocus<br />
End Sub<br />

Kết thúc hướng dẫn tạo form đối tượng khách hàng.
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: