Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Tạo bảng Sheet Sổ nhật ký chung

Tạo bảng Sheet Sổ nhật ký chung theo mẫu bên dưới  (click vào hình để xem) :


Sổ nhật ký chung này để lưu trữ số liệu được tạo ở bài viết Tạo bảng nhập chứng từ vào sổ nhật ký chung khi bạn click vào nút shapes màu vàng có chứa dòng chữ "Vào Sổ nhật ký chung"  code lệnh ghisonhatkychung1 sẽ được thực thi - toàn bộ dòng dữ liệu được tạo bên sheet NKC1 sẽ được ghi vào Sheet Sonhatkychung1 và xóa toàn bộ dữ liệu ở Sheet NKC1 để tạo lập dữ liệu mới.
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: