Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Thời gian nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân !

Sau khi hoàn thành hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chúng ta lưu ý thờ gian nộp hồ sơ như sau :
thời gian nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: