Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Code VBA tự động thực hiện khi mở , đóng File Excel

Đoạn code tự động thực hiện khi mở file excel : 

Sub auto_open()
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

MsgBox "CHUC MOT NGAY LAM VIEC VUI VE !!! "

'Chèn thêm câu lệnh cần thực hiện vào đây

Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Đoạn code trên khi mở Excel sẽ hiện thị hộp text "CHUC MOT NGAY LAM VIEC VUI VE"

Đoạn code tự động thực hiện khi đóng file excel :
 Sub auto_CLOSE()
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False

ActiveWorkbook.Save

Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Đoạn code trên khi đóng file Excel sẽ tự động "save" file Excel.

Chúc bạn vui !
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: