Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Hàm chuyển đổi số thập phân dấu chấm thành dấu phẩy và ngược lại

Hàm chuyển đổi dấu "," thành dấu "." : 

Sub doidauphaythanhdaucham()
'
' doidauphaythanhdaucham Macro
'
With Application
.DecimalSeparator = ","
.ThousandsSeparator = "."
End With
Application.UseSystemSeparators = False
End Sub

Hàm chuyển đổi dấu "." thành dấu "," :

Sub doidauchamthanhdauphay()
'
' doidauchamthanhdauphay Macro
'
'
With Application
.DecimalSeparator = "."
.ThousandsSeparator = ","
End With
Application.UseSystemSeparators = True
End Sub

Xem hướng dẫn tạo Hiển thị Tab : Developer Tab in the ribbon , view code và Insert / module theo link : http://www.dichvuketoanplus.com/2017/11/tao-bang-nhap-chung-tu-vao-so-nhat-ky-chung.html

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: