Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Bảng kê chi phí không hợp lý Non-Deductible expense-非控除費 bằng tiếng anh cho công ty Nhật Bản

 

Phần nhập liệu : 

Ô A1 : SỔ KẾ TOÁN BẰNG TiẾNG ANH - DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI
Ô A2 : Non-Deductible expense-非控除費
Ô A3 : For the fiscal year end 30/06/2020
Ô A4 : 単位: Vietnamese Dong
Ô A6 : Acc
Ô B6 : Document 伝票
Ô B7 : No
Ô C7 : Date
Ô D6 : Description
Ô E6 : Offset account
Ô F6 : Debit
Ô G6 : Crebit

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: