Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Bảng kê chi phí trả trước bằng tiếng anh LONG-TERM PREPAID EXPENESE ALLOCATION (前払費用表) - công ty Nhật Bản

Phần nhập liệu
Ô A1 : SỔ SÁCH KẾ TOÁN BẰNG TiẾNG ANH - CÔNG TY NHẬT BẢN
Ô A2 : LONG-TERM PREPAID EXPENESE ALLOCATION (前払費用表)
Ô A2 : As of 30 June 2020
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: