Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Dịch vụ hoàn thiện sổ kế toán mỹ cho doanh nghiệp nước ngoài

Sổ kế toán Mỹ là yêu cầu được nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đối với các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực kế toán & thuế. Chủ yếu báo cáo theo hình thức kế toán Mỹ được sử dụng cho chủ doanh nghiệp là người nước ngoài xem tình hình hoạt động của công ty số liệu thường được giải trình bằng tiếng anh và tiếng mẹ đẻ do chủ doanh nghiệp yêu cầu ( hiện nay ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh chủ yếu là tiếng Trung, Nhật Bản & Hàn Quốc )  . 

Thông tin doanh nghiệp : General Information
Chính sách : ACC Policies
Report issue
Bảng cân đối kế toán : Balance sheet
Báo cáo Lãi lỗ : Profit & Loss
Dòng tiền : Cash flow
Cân đối thử : Trial Balance
BS-Liabilities&equity breakdown
Monthly income statement
CIT
Details of sales
Report of Accounts payable
Short-term Prepaid Expense
Long-term Prepaid Expense
FA & IFA Depreciation
Nhật Ký chung : General Journal
Non-deductible expenses
Account receivables

Xem mẫu sổ kế toán mỹ :

  1. Sổ nhật ký chung [ General Journal ] - Link : https://www.dichvuketoanplus.com/2020/12/huong-dan-ghi-so-nhat-ky-chung-general-Journal-cho-doanh-nghiep-nhat-ban-9885.html
  2. Bảng cân đối thử [ Trial balance ] - Link : https://www.dichvuketoanplus.com/2020/12/huong-dan-tao-bang-can-doi-thu-trial-balance-so-sach-ke-toan-cho-doanh-nghiep-nhat-ban-5108.html
  3. Bảng cân đối kế toán [ balance-sheet ] - Link : https://www.dichvuketoanplus.com/2020/12/huong-dan-tao-bang-can-doi-ke-toan-balance-sheet-cong-ty-nhat-ban-1044.html
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: