Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung - GENERAL JOURNAL cho doanh nghiệp Nhật Bản

Phần nhập liệu :

Ô A1 : DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI CÔNG TY NHẬT BẢN
Ô A2 : GENERAL JOURNAL - NHẬT KÝ CHUNG
Ô A3 : Từ ngày 01/06/2020 Đến ngày 30/06/2020
Ô A4 : 単位: Vietnamese Dong
Ô A7 : Documents - Ô A8 : Doc. No(領収書) - Ô B7 : Doc. Date (日付け)
Ô C7 :Desciption 内容
Ô D7 : Corresponding Account 科目
Ô E7 : Movement 取引 - Ô E8 : Debit 借方 - Ô F8 : Credit 貸方

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: