Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Hướng dẫn tạo bảng cân đối kế toán BALANCE SHEET công ty Nhật Bản

Tham khảo mẫu bảng cân đối kế toán BALANCE SHEET tại công ty Nhật Bản :

 


Phần nhập liệu :
Ô A1 : DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI - CÔNG TY NHẬT BẢN
Ô A2 : BALANCE SHEET(貸借対照表)
Ô A3 : As of 30 June 2020
Ô A4 : 単位: Vietnamese Dong
Ô A7 : 項目
Ô B7 : DESCRIPTION
Ô C7 : CHỈ TIÊU
Ô D7 : Code コード
Ô A9 : 流動資産 - Ô B9 : A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) - Ô C9 : CURRENT ASSETS
Ô A10 : 現金及び現金同等物 - Ô B10 : I. Tiền và các khoản tương đương tiền - Ô C10 : Cash and cash equivalents
Ô A11 : 現金 - Ô B11 : 1. Tiền - Ô C11 : Cash
Ô A12 : 現金同等物 - Ô B12 : 2. Các khoản tương đương tiền - Ô C12 : Cash equivalents
Ô A13 : 短期財政投資 - Ô B13 : II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Ô C13 : Short-term financial investments
Ô A14 : 売買目的有価証券 - Ô B14 : 1. Chứng khoán kinh doanh - Ô C14 : Trading securities
Ô A15 : 売買目的有価証券引当金 - Ô B15 : 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) - Ô C15 : Provision for diminution in value of trading securities
... đang cập nhật
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: