Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Sheet cập nhật Dữ liệu, sổ sách kế toán cho dân nhận làm dịch vụ kế toán tại nhà theo thông tư TT133

Hôm nay Mr. Accouting hướng dẫn các bạn tạo công thức cho Sheet Dữ Liệu - "Dulieu" bảng tính Excel dùng cập nhật dữ liệu  dùng làm bảng trích số liệu tạo sổ Nhật ký chun, sổ chi tiết, sổ cái,... theo thông tư 133 thích hợp với các bạn chuyên nhận làm dịch vụ kế toán tại nhà.   

Hình ảnh minh họa Sheet Dữ Liệu :
 

Phần nhập liệu văn bản :
 
Ô B3 : Đơn vị Dịch vụ kế toán tại nhà
Ô B4 : Kế toán Bình Thạnh
... 

Các cột nhập liệu :
 
Cột B : "Mã phân loại chứng từ" | C : "Mã xử lý dữ liệu" | D : "Ngày ghi sổ: | E : "Ngày chứng từ: | F : "Số chứng từ" | K : "Mã CN" | M : "Mã khách hàng" | O : "Diễn Giải" | V : "TK ghi nợ" | W : "TK ghi có" | X : "Số tiền phát sinh" 

Sau đây là phần công thức VBA cho bảng Dữ Liệu : 
 
Sheet("Dulieu").Select
Tạo công thức :
Cột A : "Tháng" :
Range("A7").Formula = "=IF(D7>0,MONTH(D7),0)"
Cột G : "Cột code xử lý số liệu" :
Range("G7").Formula = "=IF(B7<>"""&
quot;,IF(AND(OR(V7=V6,W7=W6),F7=F6,K7=K6,N7=N6),G6,MAX(IF(B7=B$6:$B6,$G$6:G6))+1),"""")"
Cột H : "Số chứng Từ" :
Range("H7").Formula = "=IF(B7<>"""",B7&TEXT(G7,"000"),"""")"
Cột I : "Cột code xử lý số liệu" :
Range("I7").Formula = "=IF(C7<>"""",IF(AND(OR(V7=V6,W7=W6),F7=F6,K7=K6,N7=N6),I6,MAX(IF(C7=C$6:$C6,$I$6:I6))+1),"""")"
Cột J : "Cột code xử lý số liệu" :
Range("J7").Formula = "=IF(C7<>"""",C7&TEXT(I7,"000"),"""")"
Cột L : "Tên CN" :
Range("L7").Formula = "=IF($K7>0,VLOOKUP($K7,NV!$B$4:$C$33,2,0),"""")"
Cột N : "Cột code xử lý số liệu" :
Range("N7").Formula = "=IF($M7>0,VLOOKUP($M7,vkhncc,2,0),"""")"
Cột Q : "Tên Vl,SP" :
Range("Q7").Formula = "=IF($P7>0,VLOOKUP($P7,vvt,2,0),"""")"
Cột T : "Đơn giá" :
Range("T7").Formula = "=IFERROR(INDEX(NX!$L$9:$L$168,MATCH($A7&$P7,NX!$B$9:$B$169,0)),"""")"
Cột Y : "Kiểm tra TK Nợ" :
Range("Y7").Formula = "=IF($V7="""","""",IF(ISNA(VLOOKUP($V7,mtk,1,0)),""Không có"",VLOOKUP($V7,mtk,1,0)))"
Cột Z : "Kiểm tra TK Có" :
Range("Z7").Formula = "=IF($V7="""","""",IF(ISNA(VLOOKUP($W7,mtk,1,0)),""Không có"",VLOOKUP($W7,mtk,1,0)))"
Cột AA : "Kiểm tra trùng mã CT" :
Range("AA7").Formula = "=IF(COUNTIF($H$6:$H$526,$H7)>1,""Trùng mã"",0)"
Cột AC : "Tiền Thuế" :
Range("AC7").Formula = "=ROUND(X7*AB7,0)"
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: