Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Sổ nhật ký chung làm Dịch vụ kế toán tại nhà theo TT133 bằng VBA Excel

Excel là phần mềm văn phòng hữu ích thích hợp được nhiều bạn nhận làm dịch vụ kế toán tại nhà lựa chọn, hôm hay Mr. Accouting hướng dẫn cách tạo sổ nhật ký chung theo thông tư bằng Excel & VBA.
 
Đầu tiên các bạn tạo Sheet NKC  viết tắt của  sổ nhật ký chung theo thông tư 133 theo hình ảnh minh họa bên dưới :
 

Phần nhập liệu văn bản :
Ô B4 : Đơn vị : Dịch vụ kế toán tại nhà
Ô B5 : Địa chỉ : Bình Thạnh
Ô I4 : Mẫu số S19 – DNN
Ô I5 : (Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC
Ô I6 : ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính)
...
Tiếp tục nhập liệu và hoàn thiện phần văn bản...

Sau đây là phần công thức VBA lấy dữ liệu cho sổ nhật ký chung :
Xem Sheet "Dulieu" - sheet nhập liệu dùng làm bảng trích xuất dữ liệu tạo sổ nhật ký chung, sổ chi tiết tài khoản, phát sinh bảng cân đối phát sinh,...
 
Sheet("NKC").Select

Tạo công thức :
Cột B : "Ngày tháng ghi sổ" :
Range("B14").Formula = "=IF(DULIEU!B7="""","""",DULIEU!D7)"
Cột C : "Số hiệu" :
Range("C14").Formula = "=DULIEU!H7"
Cột D : "Nhập, xuất" :
Range("D14").Formula = "=IF(DULIEU!J7<>"""",DULIEU!J7,"""")"
Cột E : "Ngày tháng"
Range("E14").Formula = "=IF(DULIEU!B7="""","""",DULIEU!E7)"
Cột F : "Diễn giải"
Range("F14").Formula = "=IF(DULIEU!B7="""","""",DULIEU!O7)"
Cột G : "Đã ghi SC" :
Range("G14").Formula = "=IF($F14<>"""",""x"","""")"
Cột H : "STT dòng"
Range("H14").Formula = "=IF($F14="""","""",SUM($L$14:L14))"
Cột I : "Nợ"
Range("I14").Formula = "=IF(DULIEU!V7<>"",DULIEU!V7,"")"
Cột J : "Có"
Range("J14").Formula = "=IF(DULIEU!W7<>"""",DULIEU!W7,"""")"
Cột K : "Số tiền phát sinh"
Range("K14").Formula = "=DULIEU!X7"
Cột L : Hide cột
Range("L14").Formula = "=IF(K14=0,0,1)"
Cột M : "Xử lý"
Range("F14").Formula = "=IF(K14>0,""x"","""")"
Range("B14:M501").FillDown

Kế tiếp bạn tạo nút Shape và gán module chứa các câu lệnh trên :

Xem cách tại nút & gán câu lệnh VBA theo link sau : https://www.dichvuketoanplus.com/2017/11/gan-code-lenh-vba-hay-doan-code-macro-vao-nut-shapes.html

 

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: