Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Tạo bảng Excel Xuất Nhập Tồn - Kế toán tại nhà theo thông tư 133

Sau khi các bạn hoàn tất các sổ sách kế toán cơ bản, sau đây là phần hướng dẫn tạo bảng xuất nhập tồn theo bằng Excel.

Tham khảo mẫu hình ảnh bảng XNT bằng Excel : 

 

Các cột nhập liệu :
 
Cột C nhập mã hàng hóa cần tạo dữ liệu đầu kỳ, cuối kỳ, phát sinh nhập, xuất trong kỳ để tạo bảng XNT
Cột F số lượng tồn đầu kỳ
Cột H thành tiền tồn đầu kỳ 
 
Phần công thức VBA lấy dữ liệu cho sổ nhập xuất tồn :
 
Sheet("NXT").Select
Tạo công thức :
Cột D : "Tên vật tư" :
Range("D9").Formula = "=IF($C9="""","""",VLOOKUP($C9,vvt,2,0))" Cột E : "ĐVT" :
Range("E9").Formula = "=IF($C9="""","""",VLOOKUP($C9,vvt,3,0))" Cột G : "Đơn giá -Đầu kỳ" :
Range("G9").Formula = "=IF(F9="""","""",H9/F9)" Cột I : "Số lượng - Nhập trong kỳ" :
Range("I9").Formula = "=IF(C9="""","""",SUMIF(DULIEU!$AS$7:$AS$532,A9&C9,DULIEU!$R$7:$R$532))"
Cột J : "Đơn giá - Nhập trong kỳ" :
Range("J9").Formula = "=IF((I9+K9)>0,K9/I9,0)"
Cột K : "Thành tiền - Nhập trong kỳ" :
Range("K9").Formula = "=IF($C9="""","""",SUMIF(DULIEU!$AS$7:$AS$532,$A9&$C9,DULIEU!$X$7:$X$532))"
Cột L : "Đơn giá - Xuất trong kỳ" :
Range("L9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",(H9+K9)/(F9+I9))"
Cột M : "Số lượng - Xuất trong kỳ" :
Range("M9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",SUMIF(DULIEU!$AT$7:$AT$532,$A9&$C9,DULIEU!$S$7:$S$532))"
Cột N : "Thành tiền - Xuất trong kỳ" :
Range("N9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",M9*L9)"
Cột O : "Số lượng - Tồn cuối kỳ" :
Range("O9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",F9+I9-M9)"
Cột P : "Đơn giá - Tồn cuối kỳ" :
Range("P9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",Q9/O9)"
Cột Q : "Thành tiền - Tồn cuối kỳ" :
Range("Q9").Formula = "=IF(SUM(F9:K9)=0,"""",H9+K9-N9)"
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: