Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Tự động hóa bảng tính tiền lương dịch vụ kế toán làm thêm giờ bằng phần mềm Excel & VBA

 

Mẫu bảng tính tiền lương dịch vụ kế toán làm thêm giờ bằng phần mềm Excel & VBA

Phần tạo mẫu :

Đầu tiên chúng ta tạo mẫu như trên bao gồm :

Xử lý phần nhập liệu văn bản
Ô A1 : Công Ty Dịch vụ Kế toán Tại TpHCM
Ô A2 : Địa Chỉ : CMT8 - Quận 3. Tp.HCM
Ô H3 :  Bảng Tính - Thanh Toán - Tiền Lương
.... và tiếp tục xử lý nhập liệu các ô theo mẫu bên trên.

Phần tạo công thức bằng Code VBA :

Range("I10").Formula = "=D10+E10+F10+G10+H10"
Range("I10:I15").FillDown
Range("K10").Formula = "=I10/26*J10"
Range("L10").Formula = "=D10+E10"
Range("M10").Formula = "=$L10*2%"
Range("N10").Formula = "=$L10*17.5%"
Range("O10").Formula = "=$L10*3%"
Range("P10").Formula = "=$L10*1%"
Range("Q10").Formula = "=SUM(M10:P10)"
Range("R10").Formula = "=$L10*8%"
Range("S10").Formula = "=$L10*1.5%"
Range("T10").Formula = "=$L10*1%"
Range("U10").Formula = "=SUM(R10:T10)"
Range("K10:U15").FillDown
Range("X10").Formula = "=K10-U10-V10-W10"
Range("X10:X15").FillDown
 

(Đang tiếp tục cập nhật...) 

Gán Đặt tên Module code VBA trên là "congthucluongthemgio" sau đó tạo Shape có tên tính lương & gán congthucluongthemgio vào Shape vừa tạo. 

Nhấn vào Shape vừa tạo để xem thành quả. 

Đây chỉ là công thức mẫu tính lương đơn giản bằng cách sử dụng VBA - Excel, bạn có thể ứng dụng tạo các bảng tính tạo sổ sách kế toán tương tự như sổ nhật ký chung, sổ xuất nhập tồn,...   


Previous Post
Next Post

0 nhận xét: