Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Hàm kiểm tra ghi ngày hợp lệ sửa ngày cho hình thức kế toán máy bằng Excel

Public Function SuaNgay(NgayBatKy)
' Original Design 2002
If Not IsDate(NgayBatKy) Then
MsgBox "Ngaøy khoâng hôïp leä"
SuaNgay = Date
Else
WorkString = NgayBatKy
WPosition = InStr(1, WorkString, "/")
WDD = Left(WorkString, WPosition - 1): WorkString = Mid(WorkString, WPosition + 1)
WPosition = InStr(1, WorkString, "/")
If WPosition = 0 Then
WMM = WorkString: WYY = Year(Date)
Else
WMM = Left(WorkString, WPosition - 1): WYY = Mid(WorkString, WPosition + 1)
End If
SuaNgay = DateSerial(WYY, WMM, WDD)
End If
End Function
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: