Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Hàm tính đơn giá xuất nhập tồn theo phương pháp bình quân gia quyền

Public Function DONGIABQ(SLDK, SLPS, TTDK, TTPS)
If SLDK + SLPS <> 0 Then
DONGIABQ = (TTDK + TTPS) / (SLDK + SLPS)
Else
DONGIABQ = 0
End If
End Function
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: