Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Lệnh tự động in sổ kế toán bằng code VBA excel

Sub lenh_in() On Error Resume Next ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut From:=1, To:=1, Copies:=1 End Sub
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: