Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Tùy chỉnh Macros AutoFilter tự động lọc chứng từ sổ sách kế toán

Sub LOCCHUNGTU()
On Error Resume Next
FLG_NKC = 1
SCT_NHATKYCHUNG
Dim SH1 As Worksheet
Set SH1 = Sheets("SONHATKYCHUNG")
Dim MyArrayLOCIN()
SH1.Range("I" & HSDONGDAU - 1 & ":" & "I" & HSDONGCUOI).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
dk.Range("DK1_DK"), Unique:=False
SH1.ShowAllData
If HSCHUNGTU = "" Or HSCHUNGTU = 0 Then
MsgBox "CHON LAI MA CHUNG TU"
End If
TONGTIENNO = 0
TONGTIENCO = 0
For i = HSDONGDAU To HSDONGCUOI
ReDim Preserve MyArrayLOCIN(i - HSDONGDAU)
MyArrayLOCIN(i - HSDONGDAU) = ""
If Left(SH1.Range("B" & i).Value, Len(HSCHUNGTU)) = HSCHUNGTU Then
ReDim Preserve MyArrayLOCIN(i - HSDONGDAU)
MyArrayLOCIN(i - HSDONGDAU) = 1
TONGTIENNO = TONGTIENNO + SH1.Range("G" & i).Value
TONGTIENCO = TONGTIENCO + SH1.Range("H" & i).Value
End If
Next
SH1.Range("G" & HSDONGCUOI + 1).Value = TONGTIENNO
SH1.Range("H" & HSDONGCUOI + 1).Value = TONGTIENCO
SH1.Range("G46").Value = TONGTIENNO
SH1.Range("H46").Value = TONGTIENCO
SH1.Range("A44").Value = "TRÍCH LOÏC MAÕ PHIEÁU COÙ KYÙ TÖÏ ÑAÀU LAØ : " & HSCHUNGTU
SH1.Range("I" & HSDONGDAU & ":" & "I" & HSDONGCUOI) _
= WorksheetFunction.Transpose(MyArrayLOCIN)
SH1.Range("i" & HSDONGDAU - 1 & ":" & "IV" & HSDONGCUOI).Select
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
End Sub
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: