Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Ý tưởng viết VBA Excel - lệnh Sort, AutoFilter, Pivot theo ý thích bằng macros kết hợp chỉnh sửa bằng VBA nâng cao

Để tạo code VBa tự động bằng macros xem bài viết theo link sau : http://thuthuatphanmem.vn/huong-dan-cach-tao-va-su-dung-macro-trong-excel-tao-macro-luu-macro-chay-macro/

Tiến hành thu code macros AutoFilter trên Excel Mr. VBA-Excel được code sau :

Sub Macro2()
Range("A6:H8").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range("A6:H26").Select
Selection.AutoFilter
End Sub

Ý tưởng viết hàm trích lọc :

Sub Trichloc(vung,dieukienloc)

Nội dung Sub Trích lọc

End Sub

Xem mẫu tùy chỉnh VBA macros AutoFilter : https://www.dichvuketoanplus.com/2021/01/tuy-chinh-macros-autofilter-tu-dong-loc-chung-tu-so-sach-ke-toan252.html

Tiến hành thu macros Sort - sắp xếp dữ liệu trên Excel Mr. VBA-Excel được code sau :

Sub Macro6()
Range("A8:H9").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range("A8:H23").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A8:A23") _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
.SetRange Range("A8:H23")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
End Sub

Ý tưởng viết hàm Sort - sắp xếp :

Sub Sapxep(vung,dieukiensapxep)

Nội dung Sub sắp xếp

End Sub

Xem mẫu tùy chỉnh VBA sort : https://www.dichvuketoanplus.com/2021/01/share-vba-sub-sort-tu-dong-sap-xep-so-sach-ke-toan-theo-ngay-chung-tu-615.html

Xem mẫu tùy chỉnh VBA Pivot : https://www.dichvuketoanplus.com/2021/01/tuy-chinh-macros-pivot-tong-hop-bang-tinh-tien-luong-cho-cong-ty-go-399.html


Tham khảo : 

  1. https://blog.hocexcel.online/cach-bat-macro-trong-excel-2010-2013-2016.html
  2. https://tanducits.com/thu-thuat/top-100-ma-excel-vba-macros-huu-dung
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: